Komunikat

9 czerwca 2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 780, 871, 953, 990 i 1004).

od dnia 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość organizowania konsultacji dla uczniów wszystkich klas na terenie szkoły.

Proszę rodziców o zgłaszanie do wychowawców klas potrzeb w tym zakresie.

Izabela Żukowska
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Nysie

Komunikat

5 czerwca 2020

Do 26 czerwca 2020 r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość.

Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia

31 maja 2020

Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia.

W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal będzie obowiązywało czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla uczniów-młodocianych pracowników pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia. Tym samym do uczniów tych nadal będą miały zastosowanie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja br. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000095201.pdf

Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca 2020 r.

31 maja 2020

Harmonogram konsultacji dla uczniów od 1 czerwca 2020 r. (pdf)

Ważne informacje:

  • W konsultacjach biorą udział uczniowie, którzy zdeklarowali na nich swoją obecność.
  • Nauczyciele prowadzący konsultacje i uczniowie biorący w nich udział, muszą przestrzegać procedur bezpieczeństwa w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID- 19 na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Nysie.
  • Procedury dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zst_nysa.wodip.opole.pl